Informació d´interès


Novetats registre jornada complerta Aprovada la obligatorietat del registre de jornada laboral dels treballadors.

Mes informació »

6 de febrer 2019

Hisenda contra l´escola concertada
Sembla ser que desprès haver rebut un cop dur per l'exempció del IRPF de la tributació de les rendes obtingudes en concepte de maternitat i paternitat, unit al fet de no tenir pressupostos...al menys de moment..
A fet esperonar hisenda i buscar noves interpretacions a les deduccions fiscals. Es per això que ara li toca a la deducció per donatius en el marc de la escola concertada.

Mes informació »

Permisos dels treballadors en la jornada electoral del 21 desembre 2017.

Convocada pel Presidente del Gobieno de Espanya en virtut del article 155 de la Consitució Espanyola
Permisos laborals
1. El dia de les eleccions, a les localitats on no sigui dia festiu, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d'electors i que tinguin obligació de treballar en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d'acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

La legislació laboral estableix: Els treballadors podran gaudir de permisos retribuïts i no recuperables per participar en les votacions, sempre que, la seva jornada laboral coincideixi almenys en dues hores o més amb l'horari de la votació que serà de 9 del matí a 8 de la tarda. Aquests permisos varien en funció de la coincidència de l'horari laboral:
-Si coincideix entre 2 a 4 hores: el permís retribuït serà de 2 hores
-Si coincideix entre 4 a 6 hores: el permís retribuït serà de 3 hores
-Si coincideix entre 6 a més hores: el permís retribuït serà de 4 hores
-Si la jornada és parcial: el permís es reduirà proporcionalment a la seva jornada laboral.

2. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d'interventor o interventora i que tinguin obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i, també, a un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
3. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d'interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.
4. Els treballadors que acreditin la seva condició d'apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Mes informació »

Aprovada la llei 6/2017 de 24 d´octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. El Boe del 25 octubre 2017 ha publicat la nova llei que afecta als treballadors autonoms. Algunes de les mesures preses es posaràn en funcionament d´inmediat, però d´altres no entraràn en vigor fins al gener del 2018 i en relació als pressupostos generals del estat del 2018.

Mes informació »

La futura llei del autònom s´està tramitant. Les Corts Espanyoles estan tramitant aquest mesos una llei que pot afectar a mes de 3 milions d´autònoms, així com incentivar a molts treballadors a crear la seva emprenedoria i portar a terme un projecte econòmic de futur creant la seva pròpia empresa.

Mes informació »

Renta 2016: novetat en la deducció per familia nombrosa Hisenda permet que el contribuents que no estan obligats a presentar la declaració, cedeixin al altre progenitor el dret als 100 euros mensuals.

Mes informació »